Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
NP Nepal, Nepal, Népal, Nepal, Nepal, Nepal Adhirajya
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days - YYYY-07

YYYY-07

YYYY-07-01

YYYY-07-02

YYYY-07-03

YYYY-07-04

YYYY-07-05

YYYY-07-06

YYYY-07-07

YYYY-07-07
Nationalfeiertag von NP - Nepal

Nationalfeiertage: 11.01., 07.07. und 15.12.

Erstellt: 2012-09

YYYY-07-08

YYYY-07-09

YYYY-07-10

YYYY-07-11

YYYY-07-12

YYYY-07-13

YYYY-07-14

YYYY-07-15

YYYY-07-16

YYYY-07-17

YYYY-07-18

YYYY-07-19

YYYY-07-20

YYYY-07-21

YYYY-07-22

YYYY-07-23

YYYY-07-24

YYYY-07-25

YYYY-07-26

YYYY-07-27

YYYY-07-28

YYYY-07-29

YYYY-07-30

YYYY-07-31