Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
MA Marokko, Marruecos, Maroc, Marocco, Morocco, (esper.) Maroko
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days, (esper.) jaro - monato - semajnoj - tagoj - YYYY-11

YYYY-11

YYYY-11-01

YYYY-11-02

YYYY-11-03

YYYY-11-04

YYYY-11-05

YYYY-11-06

YYYY-11-07

YYYY-11-08

YYYY-11-09

YYYY-11-10

YYYY-11-11

YYYY-11-12

YYYY-11-13

YYYY-11-14

YYYY-11-15

YYYY-11-16

YYYY-11-17

YYYY-11-18

YYYY-11-18
Independence Day in MoroccoYYYY-11-18
Nationalfeiertag von MA - Marokko

Nationalfeiertag:

Erstellt: 2012-09

YYYY-11-18
Tag der Unabhängigkeit - MA - Marokko

Nationalfeiertag:

Erstellt: 2012-09

YYYY-11-19

YYYY-11-20

YYYY-11-21

YYYY-11-22

YYYY-11-23

YYYY-11-24

YYYY-11-25

YYYY-11-26

YYYY-11-27

YYYY-11-28

YYYY-11-29

YYYY-11-30

YYYY-11-31