Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
LU Luxemburg, Luxemburgo, Luxembourg, Lussemburgo, Luxembourg, (esper.) Luksemburgo
Diktionär, Diccionario, Dictionnaire, Dizionario, Dictionary, (esper.) vortaroj

A

B

lod - Lëtzebuerger Online Dictionnaire

(E?)(L?) http://www.lod.lu/

De Lëtzebuerger Online Dictionnaire ass e méisproochegt Wierderbuch, an deem lëtzebuergesch Wierder op Däitsch, Franséisch a Portugisesch iwwersat an duerch Beispiller op Lëtzebuergesch illustréiert sinn.
Fir all Wuert ginn déi wesentlech grammatesch Informatiounen opgefouert an no Méiglechkeet och Synonyme proposéiert.
D'Artikele sinn accessibel iwwert déi lëtzebuergesch Wierderlëscht an iwwert d'Indexe vun den Iwwersetzungen.
Ob de Lëtzebuerger Online Dictionnaire als Iwwersetzungshëllef geholl gëtt oder fir d'Bedeitung vun engem Wuert ze verstoen, riicht sech no de Sproochekenntnesser an no de Besoine vum Benotzer.
D'Orthographie vun de lëtzebuergesche Wierder orientéiert sech um Règlement grand-ducal vun 1999.
Am Ament sinn d'Wierder, déi mat A, B oder C ufänken, iwwert d'Suchmaschinn accessibel.


C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

lexilogos
Dictionnaire luxembourgeois

(E?)(L?) http://www.lexilogos.com/luxembourgeois_langue_dictionnaires.htm
luxdico.com
Letzebuergesch - Francais

(E?)(L1) http://www.luxdico.com/


(E?)(L1) http://77.37.15.31/dict.html


(E?)(L1) http://dict.luxdico.com/

Letzebuergesch - Francais


(E?)(L1) http://dict.luxdico.com/deu/

Letzebuergesch - Deutsch


Erstellt: 2015-04

luxdico.com
LËTZEBUERGESCH > DEUTSCH
DEUTSCH > LËTZEBUERGESCH

(E?)(L?) http://dict.luxdico.com/deu/Das kleine Online-Wörterbuch Luxdico.de soll den deutschsprachigen Einwohnern Luxemburgs und den deutschsprachigen Grenzgängern aus der Großregion helfen, mit der luxemburgischen Sprache vertraut zu werden. Luxdico.de ist ganz gewiss kein wissenschaftliches Wörterbuch, sondern versteht sich als ein praktisches lexikographisches Instrument mit Übersetzungen gängiger Wörter aus dem Alltag. Es freut mich, das Internet mit all seinen Vorteilen in den Dienst der luxemburgischen Sprache stellen zu können.

Astrid Lulling, Europaabgeordnete, www.AstridLulling.lu

Es ist mir eine große Freude und Ehre, das Projekt 'Luxdico Deutsch' unterstützen zu dürfen. Weil ich in Osann an der Mosel geboren bin und auch dort immer noch lebe (Landkreis Bernkastel-Wittlich / Rheinland-Pfalz), verstehe ich ein bisschen Luxemburgisch, kann es aber leider nicht sprechen.

Die Luxemburger lernen sehr früh Deutsch in ihren Schulen, doch wir haben nie Luxemburgisch in unseren Schulen gelernt, obwohl es doch die Sprache von unserem Nachbarland ist. Dies führt unter anderem dazu, dass die vielen deutschsprachigen Grenzgänger, die heute in Luxemburg arbeiten, meistens kein Wort Luxemburgisch können.

Um eine Sprache zu lernen, braucht man nicht nur Lehrpersonal und Kurse, sondern auch didaktisches Material. Vor allem bidirektionale Wörterbücher. Und genau deswegen ist Luxdico Deutsch so ein wichtiges Instrument für alle deutschsprachigen Schüler, die gerne Luxemburgisch lernen möchten.

Europa steht für interkulturellen Dialog, und das ist auch gut so. Aber interkultureller Dialog soll nicht nur zwischen den EU-Mitgliedsländern praktiziert werden, sondern auch innerhalb der Großregionen. Dies gilt auch für die frühere Saar-Lor-Lux Region, in der heute Luxemburg, Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Wallonien vertreten sind.

Und dieser interkulturelle Dialog soll nicht nur auf Deutsch und Französisch stattfinden, sondern auch auf Luxemburgisch.

Mit einem großen Danke schön an alle, die geholfen haben, das Luxdico-Projekt zu verwirklichen.

Christa Klaß, Europaabgeordnete, CDU Rheinland-Pfalz, www.Christa-Klass.de

Dat klengt online Wierderbuch Luxdico.de soll all den däitschsproochegen Awunner vu Lëtzebuerg an all den däitschsproochege Grenzgänger aus der Groussregioun hëllefen, sech an déi Lëtzebuerger Sprooch kënnen ze integréieren. Luxdico.de ass ganz bestëmmt kee wëssenschaftlechen Dictionnaire, mä virun allem e praktescht lexikographescht Instrument mat Iwwersetzunge vu gängege Wierder aus dem Alldag. Et freet mech eist Lëtzebuergescht esou vun de Virdeeler vum Internet profitéieren ze loossen an domatter zur Promotioun vun eiser Nationalsprooch kënne bäizedroen.

Astrid Lulling, Europadéputéiert, www.AstridLulling.lu

Et ass mir eng grouss Freed an Éier, de Projet 'Luxdico Deutsch' däerfen ze ënnerstëtzen. Well ech zu Osann un der Mousel gebuer sinn an och do nach ëmmer liewen (Landkreis Bernkastel-Wittlich / Rheinland-Pfalz), verstinn ech e bësse Lëtzebuergesch, mä kann et awer leider net schwätzen.

D'Lëtzebuerger léiere ganz fréi Däitsch an hire Schoulen, mä mir hunn ni Lëtzebuergesch an eise Schoule geléiert, obwuel et jo awer d'Sprooch vun eisem Nopeschland ass. Dat bréngt ënner anerem mat sech, datt déi vill däitschsproocheg Grenzgänger, déi haut zu Lëtzebuerg schaffen, meeschtens kee Wuert Lëtzebuergesch kënnen.

Fir eng Sprooch kënnen ze léieren, brauch een awer net nëmmen Enseignanten a Coursen, mä och didaktescht Material. A virun allem Wierderbicher, déi an déi zwou Richtunge ginn. A genee dowéinst ass de Luxdico Deutsch esou e wichtegt Instrument fir déi däitschsproocheg Schüler, déi gären déi Lëtzebuerger Sprooch wëlle léieren.

Europa steet fir interkulturellen Dialog, an dat ass och gutt esou. Mä interkulturellen Dialog soll net nëmmen tëscht den EU-Memberlänner praktizéiert ginn, mä och um Niveau vun de Groussregiounen. Dat gëllt och fir déi fréier Saar-Lor-Lux Regioun, an där elo Lëtzebuerg, Louthrengen, Saarland, Rheinland-Pfalz a Wallounie vertruede sinn.

An dësen interkulturellen Dialog soll net nëmmen op Däitsch oder Franséisch stattfannen, mä och op Lëtzebuergesch.

Mat engem grousse Merci un all déi, wou gehollef hunn, dë Projet Luxdico Deutsch ze realiséieren.

Christa Klaß, Europa-Deputéiert, CDU Rheinland-Pfalz, www.Christa-Klass.de


Erstellt: 2018-06

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

wikipedia
Lëtzebuergesch Dictionnairen
Letzebuergesch - Deutsch - Diktionär

(E?)(L?) http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABtzebuergesch_Dictionnairen

Déi éischt Lëtzebuerger Dictionnairë ware Sammlunge vu Lëtzebuergesche Wierder, déi op däitsch (oder franséisch) iwwersat an erkläert goufen.

Deen éischten Dictionnaire vum Lëtzebuergeschen, de Lexicon der Luxemburger Umgangssprache vum Jean-François Gangler, koum 1847 eraus. Den 19. Februar 1897 huet d'Chamber e Gesetz gestëmmt, dat eng Dictionnairescommissioun an d'Liewe geruf huet behufs Sammlung und Aufzeichnung unseres nationalen Sprachschatzes. D'Aarbechte vun dëser Commissioun, déi ufanks aus 7, dono aus 10 Membere bestanen huet, hu sech 1906 am Wörterbuch der luxemburgischen Mundart konkretisiéiert.
...


X

Y

Z

Bücher zur Kategorie:

Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
LU Luxemburg, Luxemburgo, Luxembourg, Lussemburgo, Luxembourg, (esper.) Luksemburgo
Diktionär, Diccionario, Dictionnaire, Dizionario, Dictionary, (esper.) vortaroj

A

B

Bender-Berland, Genevieve
Kramer, Johannes
Reisdoerfer, Joseph
Bender-Berland, Genevieve
Dictionnaire Etymologique des Elements Francais du Luxembourgeois

Taschenbuch: 960 Seiten
Verlag: Narr; Auflage: 1 (2003)


Dictionnaire Etymologique des Éléments Français du Luxembourgeois

La langue nationale du Grand-Duché de Luxembourg, le luxembourgeois, est la langue d’origine germanique comportant le plus grand nombre d’éléments français, mais jusqu’à ce jour aucune étude linguistique d’importance n’a été entreprise dans ce domaine, de sorte que l’absence d’un dictionnaire présentant l’histoire des éléments français du luxembourgeois est évidente. Le "Dictionnaire Étymologique des Éléments Français du Luxembourgeois" enregistre tous les mots français répertoriés dans le "Luxemburger Wörterbuch", auxquels s’ajoute une quantité considérable d’emprunts plus récents relevés dans des sources lexicographiques contemporaines et sur un corpus propre; les exemples tirés de la banque de données LuxTexte illustrent les mots français que l’on trouve dans le luxembourgeois tel qu’on le parle et l’écrit actuellement. Le dictionnaire retrace par ailleurs l’histoire de ces mots français depuis l’antiquité et décrit leur position dans le luxembourgeois d’aujourd’hui.


C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z