Etymologie, EtimologÝa, ╔tymologie, Etimologia, Etymology
DM Dominica, Dominica, Dominique, Dominica, Dominica
Berg, Monta˝a, Montagne, Montagna, Mountain

A

B

C

D

E

F

G

H

H÷chste Erhebung von DM
H÷chste Erhebung von Dominica
Morne Diablotin

H÷chste Erhebung von DM - Dominica ist "Morne Diablotin", "Morne Diablatins", "Mome Diablotin" (?) - 1447 m.

(E?)(L?) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/do.html


Erstellt: 2012-07

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z