Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
CA Kanada, Canadá, Canada, Canada, Canada
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days - YYYY-09

YYYY-09

YYYY-09-01

YYYY-09-02

YYYY-09-03

YYYY-09-04

1894-09-04
Labor Day

Der Tag der Arbeit wird immer am ersten Montag im September in den USA und Kanada begangen und ist schon seit 1894 ein Nationalfeiertag.

YYYY-09-05

YYYY-09-06

YYYY-09-07

YYYY-09-08

YYYY-09-09

YYYY-09-10

YYYY-09-11

YYYY-09-12

YYYY-09-13

YYYY-09-14

YYYY-09-15

YYYY-09-16

YYYY-09-17

YYYY-09-18

YYYY-09-19

YYYY-09-20

YYYY-09-21

YYYY-09-22

YYYY-09-23

YYYY-09-24

YYYY-09-25

YYYY-09-26

YYYY-09-27

YYYY-09-28

YYYY-09-29

YYYY-09-30

YYYY-09-31