Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
BN Sultanat Brunei, Sultanato de Brunéi, Brunéi Darussalam, Sultanato del Brunei, State of Brunei Darussalam, (esper.) Brunejo
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days, (esper.) jaro - monato - semajnoj - tagoj - YYYY-01

YYYY-01

YYYY-01-01

YYYY-01-01
Nationalfeiertag von BN - Brunei

Nationalfeiertage:

Erstellt: 2012-09

1984-01-01
Tag der Unabhängigkeit
Independence Day (W3)

Der "Tag der Unabhängigkeit" in Brunei erinnert an den Beginn der Unabhängigkeit von Großbritannien (date of independence from the UK) am 01.01.1984.

1984-01-01
Unabhängigkeit von Großbritannien - BN - Brunei

Nationalfeiertage:

Erstellt: 2012-09

YYYY-01-02

YYYY-01-03

YYYY-01-04

YYYY-01-05

YYYY-01-06

YYYY-01-07

YYYY-01-08

YYYY-01-09

YYYY-01-10

YYYY-01-11

YYYY-01-12

YYYY-01-13

YYYY-01-14

YYYY-01-15

YYYY-01-16

YYYY-01-17

YYYY-01-18

YYYY-01-19

YYYY-01-20

YYYY-01-21

YYYY-01-22

YYYY-01-23

YYYY-01-24

YYYY-01-25

YYYY-01-26

YYYY-01-27

YYYY-01-28

YYYY-01-29

YYYY-01-30

YYYY-01-31