Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
AD Andorra, Andorra, Andorre, Andorra, Andorra
Diktionär, Diccionario, Dictionnaire, Dizionario, Dictionary

A

alldictionaries
Catalan Dictionaries

(E6)(L?) http://www.alldictionaries.com/Languages/Catalan/


B

C

catalandictionary
DACCO - Diccionari Anglès-Català de Codi Obert
Open source English-Catalan, Catalan-English Dictionary

(E?)(L?) http://www.catalandictionary.org/


D

diccionaris
Dictionary English - Català
Diccionari Català - English
Phrasal verbs Català
Diccionari / Dictionar Català - Româna

(E?)(L?) http://www.diccionaris.net/
Erstellt: 2010-10

E

F

G

H

I

iec
Diccionari de la llengua catalana

(E?)(L?) http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp

El Diccionari de la llengua catalana de "l’Institut d’Estudis Catalans" ("IEC") és l’obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana.

La segona edició del DIEC manté la continuïtat del projecte definit per a la primera i respon a la voluntat de mantenir el diccionari actualitzat. Per això s’han revisat i ampliat la nomenclatura i les definicions tant del lèxic comú com del lèxic d’especialitat i s’han incorporat algunes novetats significatives tocant als criteris lexicogràfics, com és ara la numeració de les accepcions.

Finalment, s’han pres en consideració els suggeriments i les observacions fets per usuaris de diferents àmbits arran de l’aparició de la primera edició del DIEC.


(E?)(L?) http://dlc.iec.cat/
Basic

(E?)(L?) http://dlc.iec.cat/advSearch.asp
Advanced

iecat
Diccionari català-valencià-balear - DCVB
auch Alcover genannt

(E1)(L1) http://dcvb.iecat.net/
Ein Nachschlagen im "Diccionari català-valencià-balear" lohnt sich immer.

Ein 10-bändiges, einsprachiges, katalanisches Wörterbuch online.
In diesem hervorragenden Angebot findet man auch viele etymologische Hinweise zu katalanischen Begriffen - sofern man es versteht.

Erstellt: 2005-06

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

unilat
Union Latine

(E?)(L?) http://www.unilat.org/SG/index.fr.asp
Diktionär zu den Bereichen Elektronik, Umwelt, Informatik und Internet.


L’Union Latine est une organisation internationale fondée en 1954 par la Convention de Madrid pour mettre en valeur et diffuser l’héritage culturel et les identités du monde latin.

Présente sur quatre continents, elle regroupe 37 États membres et a accordé le statut d’observateur à 3 autres États.

L’Union Latine développe des projets multilatéraux concernant tous les États membres. Pour accomplir sa mission elle s’est dotée d’un réseau de représentations dans une vingtaine de pays.

L’Union Latine s’attache à faire prendre conscience de l’importance des cultures et des langues latines en agissant dans trois domaines :


(E?)(L?) http://dtil.unilat.org/realiter/search.php?lang=fre

Català | Español | Français | Galego | Italiano | Português | Româna
Catalan | Anglais | Français | Galicien | Italien | Portugais | Roumain | Espagnol


V

W

X

Y

yourdictionary
Catalan Dictionaries

(E?)(L1) http://www.yourdictionary.com/languages/romance.html#catalan

General Dictionaries Specialty Dictionaries


Z